Ressurs overvann

Overvannshåndtering og tradisjonelle steindekker i Tønsberg sentrum

Blide: Henning Larsen Architects

Lokal overvannshåndtering

I dag ledes overvannet til kloakk og renses sammen med øvrige spillvann. Det belaster unødvendig renseanlegg og fører til overløp ut i kanalen ved kraftig regn.

Tønsberg kommuine Bydrift ønsker å gjennomføre et prosjekt hvor lokal overvannshåndtering, byutvikling, gateutforming og anvendelse av tradisjonelle materialer spiller en likeverdig rolle. Det prioriteres å skape nye rekreasjonsområder i stedet for å løse hele problemstillingen med nye rør.

Brukere og biologisk mangfold i fokus

Gatenes struktur og lokale overvannsløsninger etableres slik at forgjengere og syklister har mer plass i byen samt bedre byrom. Tønsberg, kjent som Norge eldste by, preges av fredete ruiner og kulturminner under bakken. Disse vil bli tatt vare på og berøres i minst mulig grad av utbyggingen. I stedet for å bruke pengene under bakken, etableres åpne og synlige løsninger, som både hverdagsregn ogekstremregn leder vannet til havnen. Det fokuseres på å lede mest mulig vann gjennom dekker av stein. Når det ikke regner vil løsningene fremstå naturlig preget med høy grad av biologisk mangfold og skape muligheter for opphold og bevegelse.

Stein & Veg Consult som spesialkonsulent for naturstein

Tønsbergs gater preges av tradisjonell belegg av gatestein av naturstein. Slik skal det også være i framtiden og det skal i tillegg legges til rette for lokal overvannshåndtering, universell utforming, brukervennlighet og evnen til å tåle laster fra trafikken. Stein & Veg Consult har blitt bennyttes av Tønsberg kommune for å vurdere gjennomførbarhet av et designforslag. Nå er vi i gang med detaljprosjektering hvor Stein & Veg har inngått avtale med Multiconsult som underkonsulent for steinrelaterte problemstillinger.

Prosjektgruppe består av:

  • Byggherre: Tønsberg kommune Bydrift
  • Teknisk: Multiconsult AS
  • Steindekker: Stein & Veg Consult (underkonsulent Multiconsult)
  • Lark: Henning Larsen Architects